İletişim

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ERGİL GRUP İNŞAAT MAKİNE İML olarak. ITH. UST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, bu bilgilendirme metnini Ziyaretçilerimizi, Online Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçilerimizin Çalışanlarını ve Tedarikçilerimizin Yöneticilerini, faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırladık. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve düzenlemeler ile ilgili olarak.


1) Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyorsunuz?

ERGİL GRUP İNŞAAT MAKİNE İML. ITH. UST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. iş ortaklarının kişisel verilerini, kurduğu ve sürdürdüğü iş ilişkileri kapsamında (bir iş ortağı birden fazla kategoride sınıflandırılabilir) KVKK 4.2. maddesinde belirtilen esaslara göre işler:

(i) Yasaya uygunluk ve iyi niyet kurallarına uyum sağlar,
(ii) Doğruluk ve tarih, gerektiğinde kadar olan,
(iii) Spesifik, açık ve yasal amacıyla işleme,
(iv) İşlendiği amaçlar için ve orantılı sınırlı ile ilgili olarak,
(v) İlgili mevzuat ya da işlenir hangi amaç için öngörülen bir zaman dönemi için verilerini koruma.

Veri işleme, aşağıda belirtilen amaçlar için gerçekleştirilir.


A. Ziyaretçi

Ziyaretçilerimiz fiziksel güvenlik bilgileri (ör kamera kayıtları) aşağıdaki amaç için işlenir:

a) Fiziksel alan güvenliği sağlamak.


B. Çevrimiçi Ziyaretçiler

Web sitemizin çevrimiçi ziyaretçilerin süreci güvenlik bilgileri (ör IP adresi) ve (varsa) kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri (örneğin e-posta adresi) aşağıdaki amaçlar için işlenecektir:

a) mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütmek üzere,
b) bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek için,
c) takip etmek istekleri / şikayetler,
d) iletişim faaliyetlerini yürütmek üzere,
e) yetkili kişilerin, kurumların ve kuruluşlara bilgi vermek
f) internet üzerinden bizim web sitesine erişmek için etkinleştirmek için.


C. Müşteriler

Kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri (örneğin sipariş bilgisi), fiziki mekan güvenlik bilgileri, mali bilgiler (örneğin bilanço bilgileri), yasal bilgiler ve pazarlama bilgileri bizim gerçek kişi müşterilerin (örneğin geçmiş bilgilerini alışveriş) ya da bizim tüzel kişi müşteri ve / veya müşterilerinin yetkili kişiler aşağıdaki amaçlar için işlenir:

a) mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütmek üzere,
b) mali ve işlemleri muhasebe yürütmek,
c) davranış için / iş faaliyetleri denetlemek,
d) lojistik faaliyetlerini yürütmek üzere,
e) satılan mallar / hizmetler için satış sonrası hizmetleri sağlamak için,
f) iyi / hizmet satış süreçlerini yürütmek için,
g) pazarlama analizi gerçekleştirmek için,
h) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
i) yetkili kişilerin, kurumların ve kuruluşlara bilgi vermek,
j) fiziksel alan güvenliği sağlamak için,
k) hukuki uyuşmazlıkları çözmek,
l) depolama ve arşiv işlemleri gerçekleştirmek için,
m) risk yönetimi süreçlerini yürütmek için,
n) reklam / özel teklif / promosyon işlemlerini yürütmek,
o) şirket/ürün/hizmet taahhüt süreçlerini yürütmek,
p) iletişim faaliyetlerini yürütmek üzere.


D. Potansiyel Müşteriler

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri ve potansiyel gerçek kişi müşteriler veya potansiyel tüzel kişi müşterilerin yetkili kişilerin pazarlama bilgileri ve / veya müşterileri aşağıdaki amaçlar için işlenir:

a) iyi / hizmet satış süreçlerini yönetmek için,
b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
c) reklam / özel teklif / promosyon işlemlerini yürütmek,
d) analiz pazarlama gerçekleştirmek için.


E. Tedarikçi Çalışanları

Bizim tedarikçilerin çalışanların kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziki mekan güvenlik bilgileri ve mesleki deneyim bilgisi (ör mesleki eğitim bilgileri) aşağıdaki amaçlar için işlenir:

a) iletişim faaliyetlerini yürütmek üzere,
b) yürütmek için / iş faaliyetleri denetlemek,
c) fiziksel alan güvenliği sağlamak için,
d) risk yönetimi süreçlerini yürütmek için,
e) lojistik faaliyetlerini yürütmek üzere,
f) mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütmek üzere,
g) iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri yürütmek.


F. Tedarikçi Yetkili Kişileri

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziki mekan güvenlik bilgileri, müşteri işlem bilgileri, mali bilgiler, yasal bilgi ve bizim gerçek kişi tedarikçileri veya bizim tüzel kişi tedarikçilerin yetkili kişilerin pazarlama bilgileri aşağıdaki amaçlar için işlenir:

a) yürütmek / iş faaliyetleri denetlemek,
b) iyi / hizmet satın alma süreçlerini yürütmek için,
c) mali ve muhasebe işlemlerini yürütmek,
d) sözleşme süreçlerini yürütmek,
e) yatırım işlemlerini yürütmek,
f) fiziki mekanın güvenliğini sağlamak,
g) hukuki işleri yürütmek ve takip etmek.


2) Kişisel Verileri Toplamak İçin Hangi Yöntemleri Kullanıyorsunuz?

Yukarıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileriniz, sipariş formları ve sözleşmeler gibi fiziksel yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayarlar, telefonlar) vasıtasıyla ve ayrıca web sitesi ve web sitesi aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. ilgili kişi tarafından sunulan diğer belgeler.


3) Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi Nedir?

ERGİL GRUP İNŞAAT MAKİNE İML. ITH. UST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel verilerinizi KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak yukarıda belirtilen amaçlarla işlemektedir:

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Rızasını veremeyecek durumda olan veya rızası hukuken geçerli sayılmayan kişinin veya diğer herhangi bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
(iii) Veri sorumlusunun yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) Bu işlemenin veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemesi kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunludur.

Yukarıda sayılan hukuki sebeplerden herhangi birine dayandırılamadığı durumlarda kişisel verileriniz açık rızanız ile işlenmektedir.


4) Üçüncü Tarafa Kişisel Veri Transferi yapıyor musunuz?

a) Ziyaretçilerimizin kişisel verileri, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla ve talep edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca kolluk ve yargı mercileri ile paylaşılabilecektir.

b) Online ziyaretçilerimizin kişisel verileri, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla ve ilgili mevzuat uyarınca talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

c) Müşterilerimizin kişisel verileri, mevzuata uygun ticari faaliyette bulunmak ve hukuki işlerin yürütülmesi ve takibi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, nakliye şirketlerimiz, sigortacılık ile paylaşılabilecektir. ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve gerektiği şekilde hizmet verilmesi için gerekli olduğu ölçüde şirketler, bankalar ve mali müşavirimiz. Ayrıca bu tür kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere yasal temsilcilerimize ve yargı mercilerine aktarılabilmektedir.

d) Potansiyel müşterilerimizin kişisel verileri, olası hukuki ihtilaflarda delil olarak kullanılmak üzere yasal temsilcilerimize ve yargı mercilerine aktarılabilir.

e) Tedarikçilerimizin çalışanlarının kişisel verileri, mevzuata uygun iş faaliyetleri yürütmek, hukuki işlerin yürütülmesi ve takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecek, grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, nakliye şirketlerimiz, sigorta şirketlerimiz, bankalar ve mali müşavirimiz ile gerektiği ölçüde hizmet vermek üzere iş faaliyetlerini yürütmek ve denetlemek. Ayrıca bu tür kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere yasal temsilcilerimize ve yargı mercilerine aktarılabilmektedir.

f) Tedarikçilerimizin yetkili kişilerinin kişisel verileri, mevzuata uygun ticari faaliyette bulunmak, hukuki işlerin yürütülmesi ve takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, denizcilik şirketlerimiz, sigorta şirketlerimiz, bankalar ve mali müşavirimiz ile gerektiği ölçüde hizmet verebilmek için iş faaliyetlerini yürütmek ve denetlemek. Ayrıca bu tür kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere yasal temsilcilerimize ve yargı mercilerine aktarılabilmektedir.


5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Musunuz?

Kişisel verilerinizi yurt dışında kurulu grup şirketlerimizle satış, pazarlama, analiz, hizmetlerin doğru yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin iletişim gibi amaçlarla paylaşmaktayız.

Ayrıca kişisel verilerinizin saklanması için bulut sistemi kullanıldığından, bu amaçla bu hizmeti veren firmalarla paylaşmaktayız.


6) Kişisel Verilerime İlişkin Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

ERGİL GRUP İNŞAAT MAKİNE İML tarafından hazırlanan "ergil.com" adresindeki "Veri Sorumlusu Başvuru Formu" ile KVKK'nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında taleplerinizi iletmeniz rica olunur. ITH. UST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca sizlerin bilgisine sunar.

Data Controller: ERGİL GRUP İNŞAAT MAKİNE İML. ITH. UST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Tarsus OSB, 13.CAD. NO:7 P.K. 33443 Akdeniz Mersin, Türkiye

E-Mail: info@ergil.comİletişim
Biz dinlemeye hazırız 40 yıllık tecrübe size destek olmak için bekliyor.